Bijschrijving Handschrift in de Inventaris Immaterieel Erfgoed

Proclamatie

                                 Arnhem 23-11-2019

Beste pleitbezorgers van het handschrift in Nederland,

Met genoegen deel ik u mee dat Handschrift bijgeschreven
kan worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland. U heeft duidelijk aangetoond dat het handschrift
voldoet aan de gestelde criteria en in het erfgoedplan
laat u zien dat u het erfgoed met behoud van kernwaarden
toekomst wilt geven.
Het handschrift is ontstaan uit de behoefte om informatie
te delen en heeft een hele lange geschiedenis. Het Handschrift
heeft zich door de jaren heen steeds ontwikkeld en is daarmee
een dynamische vorm immaterieel erfgoed. Met het organi-
seren van de Dag/Week van het Handschrift draagt u bij de
bewustwording bij de beoefenaars dat het Handschrift
immaterieel erfgoed is. Daarnaast geeft u het Handschrift
door aan een nieuwe generatie door het ontwikkelen van
onder andere schrijfspellen en de organisatie van klassenpost.
Heden kunt u allen getuigen zijn van deze bijzondere bijschrijving !

Openingstoespraken van Dick Schermer en dhr. Adiaanse.ABC Inschrijving

A is van Aandacht
Een kenmerk van goed werk.
Aandacht waarbij door ze te schrijven
Vele teksten beter beklijven.

B is van Belangrijk;
De waarde van het schrift
Voedend en vakoverstijgend
En daarmee ruime kennis verkrijgend.

C is van Cultuur, Communicatie en Concentratie
Gebundeld in het koppelen van klank aan teken
Geconcentreerd in codes communiceren
Geeft de mensheid veel te leren.

D is van Draagvlak
voor de toekomst van schrijven met de hand
Een vervolgstap zetten we vandaag
En ondertekenen we de bijschrijving graag!

E is van Erfgoed
Door het Kenniscentrum onderkend.
Door de digitale geletterdheid
Raken we de schrijfvaardigheid kwijt!

F is van Fiat geven aan
Onze plannen voor de toekomst.
Een prachtig, maar moeilijk project gaat nu van start,
Want schrijven ligt ons na aan 't hart.

G is van Grammatica
Dat hoort bij elke taal.
Verantwoord stellen en schrijven
Om goed bij de les te blijven!

H is van Hersenen,
Bij het schrijven reuze actief.
Handschrift bevordert de snelle samenwerking van minstens zeven hersendelen
En nieuwe neurale wegen komen tot groei bij velen!

I is van Inkt
In welke pen dan ook.
Het geeft bij het vormgeven op papier
De neerslag van veel schrijfplezier.

J is van Jeugd
Die bewegen oefent over het papier.
Zo worden - wetenschappelijk onderbouwd-
Letters leren en lezen hen vertrouwd.

K is van het Kenniscentrum
Voor immaterieel erfgoed Nederland.
We hebben elkaars vertrouwen gewonnen
En zijn met goede moed aan het 'borgen' begonnen.

L staat voor liniering en
Het uitzetten van lijnen.
Een schrijflijn die verleden, heden en toekomst verbindt
Geeft vaste ondergrond aan ieder die met schrijven begint.

M is van Menselijk handelen
Al eeuwen overgedragen van vader op zoon.
Ieder handschrift is uniek door de eigen wijze van bewegen.
Veel gegevens worden door haar ontcijfering verkregen.

N is van Nieuws
Door stadsomroeper Laudy gebracht
Het handschrift wordt niet afgeschreven,
maar komt goed gedocumenteerd weer tot leven.

O is de onmisbare Overdracht
Van generatie op generatie
Eerst mondeling, toen schriftelijk.
Nu digitaal en van elektriciteit afhankelijk.

P is van het aanbieden van onze Petities
In 1998 en 2018
De Tweede Kamerleden waren te overtuigen
Al kunnen ze niet la minute hun beleid ombuigen.

Q is de zeventiende letter van ons alfabet
En de eerste van Queeste, dat speurtocht betekent.
'Speurtocht naar de geschiedenis van het schrift' hebben we in 40 lessen gevat,
Waarmee menig leerling meezoekt naar die waardevolle schrijfschat.

R is van Relaties
Van letterfamilies en binnen mensengroepen.
Verbanden in het groot en in het klein.
Op belangrijke momenten kan het handschrift de sterkste schakel zijn.

S is van Schriftdragers
Door de eeuwen heen grift de mens
In klei, in steen en schrijft op berkenbast
En legt daarmee veel ervaring vast.

T is van Traditie en Toekomst tegelijk.
Het n veilig stellen voor dat wat later komen gaat.
Door de voordelen onder de aandacht te brengen,
Kunnen we de winst van het handschrijven verlengen.

U is van Uit-de-kunst
Om door bijschrijving op de erfgoedlijst Nederland
Steun te krijgen bij het onderhouden en uitbouwen van een zinvolle traditie
Tot 'leringhe ende vermaeck' van ieder, die uitkijkt naar de handschrifttransitie.

V is van het Volhouden te strijden
Om de nog onbekende argumenten, pro-handschrift, publiek te maken.
Dan wordt het kind (het handschrift) niet met het badwater (digitalisering) weggegooid
En gaan we door tot onze missie is voltooid.

W is van de Wetenschap met al haar onderzoeken,
Juist met ultra moderne technieken,
Die ons laat zien wat er in ons brein plaats vindt als wij handmatig schrijven
En daarmee onze bevindingen met feiten kan onderschrijven.

X is 8 punten op het scrabblebord
En van Xantippe uit het telefoonalfabet.
Elke letter doet er in schriftelijke communicatie toe
Ook al was Xantippe geen gemakkelijke moe.

IJ is van IJveren voor een goede zaak
En dat geeft met een portie geduld best veel vermaak.
Leren schrijven betekent groei voor een mens
En dat teweeg kunnen brengen is onze grootste wens.

Z is van Zoden aan de dijk zetten
Bij de ontwikkeling van de mens
tot een autonoom, zelfdenkende persoonlijkheid
Met het handschrift als blijvend hulpmiddel tot zelfstandigheid.

Plechtige ondertekening van de bijschrijving


Namens Platform Handschriftontwikkeling, D. Schermer, Voorzitter


Namens Stroes in Beweging, J. Stroes, Eigenaar


Namens Vereniging Mercator, T. Laudy, Bestuurslid


Namens Klassenpost en ConceptThink, R. Reimus, Eigenaar


Namens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, L.C.M Adriaanse, Directeur

De trotse ondertekenaars op een rijtje

Slottoespraken

Felicitaties: bloemen voor Aartje Schoemaker en taart voor Dick Schermer