Afkortingen

Am.Amerikaans
arch.archaÔsch
Barg.Bargoens
Belg.BelgiŽ
ca.circa
chr.christelijk
Cor.CorintiŽrs
Deut.Deuteronomium
eig.eigenlijk
Eng.Engels
Ezr.Ezra
Fr.Frans
Gal.Galaten
germ.germanisme
gew.gewestelijk
Gr.Grieks
Hd.Hoogduits
Hebr.Hebreeuws
hist.historisch
iem.iemand
      
It.Italiaans
Jer.Jeremias
jeugdt.jeugdterm
Jidd.Jiddisch
Lat.Latijn
lett.letterlijk
Lit.t.literaire taal
Luc.Lucas
Mal.Maleis
Matth.Mattheus
me.middeleeuws
M.E.Middeleeuwen
Mhd.Middelhoogduits
Mlat.Middeleeuws Latijn
Mnl.Middelnederlands
m.n.met name
Nd.Nederduits
Nl.Nederlands
N.T.Nieuwe Testament
oorspr.oorspronkelijk
      
O.T.Oude Testament
Oudfr.Oudfrans
overl.overleden
Port.Portugees
Ps.Psalm
psych.psychologie
Richt.Richteren
Russ.Russisch
Sp.Spaans
verbast.verbastering
verm.vermoedelijk
veroud.verouderd
vgl.vergelijk
vlg.volgens
volkst.volkstaal
vrl.vrouwelijk
z.zich
Z.Ndl.Zuid-Nederlands
z.z.zichzelf
N.B. woorden in Griekse en Hebreeuwse spelling konden niet worden weergegeven

terug naar Idioticon