Sitemap Artikelen Contact
Facebook  

Platform Handschriftontwikkeling

Deze site is bedoeld voor belangstellenden met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten. We informeren, adviseren en verwijzen door naar diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren.

Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.


Actueel Nieuwe artikelen


Eigen uitgaven. Om leerkrachten en leerlingen te motiveren om met de hand te blijven schrijven hebben we hebben we een set van 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen uitgegeven. Ook hebben we een leerzaam schrijfkwartetspel uitgegeven.
En nu is er ook een bordspel - onderzoek het handschrift en leer spelenderwijs over schriftkenmerken ! Het bordspel kost maar €16,95, en komt naast het speelbord compleet met zes handschriften, een handleiding, dobbelstenen en pionnen. Meer over onze uitgaven.

Op woensdag 16 juni 2019 heeft het Platform Handschriftontwikkeling iets historisch mogen vernemen! Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft toen namelijk laten weten, dat "Handschrift" als cultureeel erfgoed is aanvaard. Het Handschrift is bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit heeft plaatsgevond op zaterdag 23 november in het bijzijn van de aanvragers, ondersteuners en leden van het Platform.
Als Platform - en wij ongetwijfeld niet alléén - zijn we geweldig blij met deze geslaagde afronding van onze 'kruistocht' sinds begin 2016.
Met deze waardering door KIEN kunnen we verder en de gedachte van "Schrijven met de hand moet blijven!" verder levend houden.

Op 10 oktober 2019 nam minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) het advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu in ontvangst. Het Platform Handschriftontwikkeling heeft met belangstelling en waardering het Voorstel van het leergebied Nederlands gelezen.
Curriculum.nu stimuleert hiermee het aanleren van schrift (handschrift en typschrift) in samenhang met schrijven (stellen), een vaardigheid die nodig is bij het ontwikkelen van een sterke taalbasis en in het kader van kansengelijkheid essentieel is in onze geletterde samenleving. Handschrift en typschrift zijn nodig bij het doelgericht communiceren en het produceren van zakelijke en artistieke teksten waarbij leerlingen experimenteren met talige, visuele en retorische middelen.
Het Platform Handschriftontwikkeling is een warm voorstander van de doorlopende lijnen van PO tot en met VO zoals Curriculum.nu deze voorstelt. Ook in het VO en met name wat betreft de groep laaggeletterden waarbij basiskennis en basisvaardigheden als lezen en schrijven met de hand onvoldoende geautomatiseerd zijn, is de door de ontwikkelgroep voorgestelde aandacht op zijn plaats. Het Platform benadrukt ook het onontbeerlijke effect van leren schrijven en aantekeningen maken met de hand op de denkontwikkeling en daarmee op de schoolloopbaan en latere studie. Daarvoor bieden verschillende bouwstenen, waaronder Interactie en Doelgericht communiceren, mooie aanknopingspunten.
Het Platform Handschriftontwikkeling blijft graag meedenken en wil graag meewerken aan het tot stand komen van eindtermen en kerndoelen, vanuit de bouwstenen die Curriculum.nu heeft geformuleerd.

Volg ons ook nu ook op Facebook
https://www.facebook.com/pltfhandschriftontwikkeling2019

Lees het artikel over een gastles die we voor studenten Junior accountmanager gaven.

Er wordt minder geschreven dan vroeger en daarom lijkt met de hand schrijven soms een beetje raar. Maar Handschrift is juist heel bijzonder. Lees in het artikel waarom dit zo is.

Schrijfactiviteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs
In het kader van de jaarlijkse week van het handschrift ontwikkelen we ieder jaar een aantal uitgewerkte lessen. Ook dit jaar hebben we dat weer gedaan.

Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift:
set van 40 A4-bladen met informatie en opdrachten; voor € 10,- te krijgen bij dick.schermer@upcmail.nl; verzending via WeTransfer.
Op hetzelfde adres op te vragen het artikel: "Schrijven met de hand is een mooie traditie", Dick Schermer.


Een visie op schrijfonderwijs
Uit recent onderzoek blijkt dat "met de hand schrijven" een positieve invloed heeft op het verwerven en verwerken van informatie. Ook ander onderzoek onderbouwt het faciliterend effect van een goed handschrift op cognitie en taalontwikkeling. In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie – versie 2 toont Else Kooijman-Thomson aan dat goed handschriftonderwijs – juist in deze tijd van digitalisering – wel degelijk tot de kernopdracht van het basisonderwijs en daarmee van de opleiding behoort.

KLASSENPOST "Wie schrijft die blijft"
Klassenpost is de unieke taalcampagne, gekoppeld aan een landelijke correspondentie tussen basisschoolleerlingen. Tijdens deze inspirerende happening pakken leerlingen van groep vijf tot en met acht overal in Nederland de pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Klassenpost brengt taalvaardigheid en een sociale, onderlinge interactie doeltreffend bij elkaar. Het Platform Handschriftontwikkeling denkt o.a. mee over de pensoort, de feedback voor de leerkracht qua leesbaarheidspunten en de liniering van het aan te leveren papier. Lees de flyer en bezoek de website: www.klassenpost.nl


Een vraag over handschriftverbetering?
Dat kan via platformhso@home.nl.
Stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.
Binnen 14 dagen geven wij advies en suggesties. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld. Het platform deelt de vraag en het advies op de vraag alleen met de vraagsteller en bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan nodig is voor het geven van advies.


Momenteel is er ook informatie beschikbaar over de volgende onderwerpen:
Atlas en beschrijving van puberteitskenmerken
Beschrijving van een aantal kenmerken die veel voorkomen in het handschrift van (pre)pubers en adolescenten.
De Big 5
Een model dat internationaal steeds meer geaccepteerd is als het toonaangevende instrument voor het in kaart brengen van (persoons)eigenschappen.


Laatste wijzigingsdatum: 13 augustus 2020

Copyright © 2009-2020 Platform Handschriftontwikkeling.
 
Wordpress Counter       Free Counter